»  Start here

        »  Mijn visie en werkwijze

        »  Eastside Performance Nijmegen

        »  Personal training

        »  Persoonlijk trainingsschema

        »  Workshop

        »  Tarieven

        »  Privacy Policy (AVG)

        »  Online E-Coaching

        »  Neem contact met mij op

PRIVACY VERKLARING // AVG


 

 

PT Nijmegen is een sportschool en heeft haar accommodatie in Nijmegen (GL) inclusief online coaching en is ingeschreven

bij de kamer van koophandel onder nummer 09184722. De contactgegevens van PT Nijmegen staan vermeld op zowel deze

website als op www.pt-nijmegen.nl

 

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden, personeel en relaties zijn noodzakelijk en van belang, om het

optimaal functioneren van de sportschool te kunnen waarborgen. De leden, personeel en relaties van PT Nijmegen nemen

kennis van de privacyverklaring en geven op vrijwillige basis (schriftelijk) toestemming tot in beperkte mate overhandigen

en bewaren van de verstrekte gegevens.

 

Op de website en op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger) zal men informatie kunnen

vinden zoals berichten over sportartikelen of aanverwante. Echter, persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke

toestemming van de betrokkene worden gepubliceerd.

 

Voor de “geldelijke” betalingen met betrekking tot de contributies van de leden, om te kunnen sporten bij PT Nijmegen zullen

bepaalde gegevens moeten worden aangereikt. Deze gegevens zullen beperkt worden doorgegeven aan de financiële verwerker

van PT Nijmegen. Ook de saliering van personeelsleden gaat via de bancaire instelling. Facturering van aangekochte producten

vindt eveneens plaats via een bancaire instelling.

 

Persoonsgegevens worden door PT Nijmegen slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet tot bescherming van

de persoonsgegevens (privacywet).

 

----

 

PT Nijmegen gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, relaties en personeel conform de geldende

wetgeving: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

PT Nijmegen verzamelt persoonsgegevens van de leden om een overzicht te creëren aangaande het aantal leden, de frequentie

van het sporten van de leden en de contributiebetalingen van de leden. De leden hebben PT Nijmegen gemachtigd om door middel

van een bancaire handeling, een van te voren vastgesteld bedrag te mogen afboeken. Vervolgens zullen deze gegevens worden

overgedragen aan de financiële verwerker. Ook wordt bij de inschrijving van de leden enkele vragen gesteld aangaande lichamelijke

beperkingen. Deze gegevens zijn van belang om een gepast trainingsschema te kunnen bepalen, zodoende blessures te vermijden

en de instructeurs adequaat kunnen aansturen.

 

----

 

De persoonsgegevens van de leden die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder andere:

 

Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, telefoonnummer en IBAN

gegevens. De frequentie van het sporten is ook gekoppeld aan de maandelijkse contributie.

 

Persoonsgegevens van de personeelsleden die worden verzameld en verwerkt omvatten onder andere:

 

Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, e-mailadres, telefoon-

nummer en IBAN gegevens. Kortom, alle relevante gegevens die door de wetgever zijn bepaald. De

betaling met betrekking tot het salaris, vindt plaats door een bancaire handeling.

 

Gegevens van zakelijke relaties die worden verzameld omvatten onder andere; Naam, voornaam, bedrijfs-

naam, adresgegevens telefoonnummer, e-mail, IBAN gegevens en alle andere relevante gegevens om een

zakelijke relatie in stand te houden.

 

----

 

De gegevens worden door verantwoordelijke bewaard op een gegevensdrager die in het bezit is van de bevoegde

persoon van de sportschool. De persoonsgegevens van de leden, relaties en personeelsleden worden niet verspreid

of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in noodzakelijke gevallen zoals omschreven.

 

Alle leden, medewerkers en of relaties hebben de juiste gegevens verstrekt aan PT Nijmegen. Voor onvolledige of

onjuiste gegevens zijn de leden, relaties en medewerkers zelf verantwoordelijk en kunnen dit melden bij PT Nijmegen,

waarna dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

 

De leden, medewerkers en relaties kunnen een verzoek tot verwijdering van bepaalde gegevens aanvragen. Ook heeft

men het recht tot inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Elke aanvraag van een verzoek tot verwijdering of inzage

dient via de mail te worden aangevraagd bij de betreffende verantwoordelijke van PT Nijmegen.

 

Een vraag tot verwijdering van de (noodzakelijke) persoonsgegevens uit de bestanden, heeft onmiddellijk het einde van

uw lidmaatschap of zakelijke relatie tot gevolg. Relevante en door de wetgever opgelegde gegevens aangereikt door het

personeel, kunnen in principe niet worden verwijderd.

 

Indien voor verwerking van bepaalde gegevens toestemming is/wordt gevraagd, kan deze ten allen tijden door de

betrokkene worden ingetrokken. De verzamelde gegevens blijven bewaard volgens de wettelijk gestelde regelgeving.

 

----

 

PT Nijmegen neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden.

Zo worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan derden.

 

De opgeslagen data worden onder andere beschermd door anti-virussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s. Vrij

regelmatig wordt van de bestanden een back-up gemaakt op een externe gegevensdrager.

 

De website-host en de bancaire instelling heeft de nodige maatregelen genomen om de gegevens die zijn geplaatst of aangereikt,

te beschermen.

 

In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot ongeoorloofde toegang of

verspreiding van persoonsgegevens zal men zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

 

Om de website van PT Nijmegen nog beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen cookies (automatisch) op de

harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt

worden bij volgende verbindingen met de website. Bij de webbrowser die u gebruikt, kan men raadplegen hoe u cookies kunt

weigeren of verwijderen.

 

Wij als PT Nijmegen, maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en gebruik van

persoonsgegevens.

 

PT Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de

Adwords-advertenties van PT Nijmegen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PT Nijmegen

te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan

deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie

namens Google verwerken. PT Nijmegen heeft hier geen invloed op.

 

PT Nijmegen heeft Google geen toestemming gegeven om via PT Nijmegen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere

Google-diensten.

 

Op de website zijn ook links te vinden met verwijzingen naar andere websites. Wij als PT Nijmegen kunnen niet verantwoordelijk

worden gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom ook de privacy

verklaring van de betreffende website.

 

Voor het maken van foto’s en of bewegende beelden, zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd. Bij het geven van de

toestemming, kan het zijn dat deze op de website van PT Nijmegen worden gepubliceerd of op de sociale media pagina's van

PT Nijmegen. Indien toestemming is gegeven voor het plaatsen van foto’s en of bewegende beelden, kan deze ten allen

tijden door de betrokkene worden ingetrokken.


----

 

PT Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PT Nijmegen maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie

wenst over de beveiliging van door PT Nijmegen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

PT Nijmegen

van Rosenburgweg 10 (Triavium)

6537 TM Nijmegen, Netherlands

 

Tel: 024-3661489

 

E-Mail: info@pt-nijmegen.nl

 

Inschrijving K.v.K

 

09184722

ABN AMRO Nijmegen

 

55.46.64.844

IBAN

 

NL 62 ABNA 0554664844

BIC

 

ABNANL2A

   
 
   
 
 
;
;
Message;
 
 

 
 

 

Since 2008 © PT-NIJMEGEN NETHERLANDS  - INFO@PT-NIJMEGEN.NL